Avocat

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii acordă asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept şi a justiţiei.
Cod COR: 242101

A. Sarcini principale (cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice)

 • Elaborează proiecte de legi şi regulamente de aplicare a legilor în vigoare;
 • Apără şi reprezintă cu mijloace juridice specifice drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile si cu orice persoană română sau străină;
 • Adună şi prezintă probe pentru a apăra clienţi sau pentru a incrimina acuzaţii în procese penale sau civile;
 • Oferă asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmările penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;
 • Realizează activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în numele şi pe seama clientului, sau administrarea fondurilor şi valorilor în care acestea au fost plasate;
 • Asistă şi reprezintă persoane fizice sau juridice interesate, în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei încheiate şi angajează proceduri în numele clienţilor pe care îi reprezintă;
 • Acţionează în calitate de procurator în numele unei instituţii publice;
 • Redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
 • Oferă consultanţă cu caracter juridic persoanelor fizice sau juridice;
 • Efectuează cercetări privind teoriile şi principiile juridice în corelaţie cu legile şi sentinţele stabilite;
 • Supervizează şi îndrumă avocaţii stagiari;
 • Se consultă cu colegi, cu specialişti din domenii apropiate cu privire la diverse aspecte legale pentru a stabili şi verifica bazele legale ale procedurilor;
 • Examinează circumstanţele litigioase sau crimele în scopul stabilirii faptelor şi implicaţiilor juridice

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun

B1. Mediul fizic – Profesia de avocat se exercită în cabinetele individuale, cabinetele asociate sau săli de judecată.
În sălile de judecată activitatea se desfăşoară în săli mari, în prezenţa unui mare număr de persoane şi în condiţii de zgomot.

B2. Mediul socio-organizaţional – Avocatul execută sarcini nestructurate, uneori sub presiunea timpului si are un program de muncă cu orar variabil. Incidenţa situaţiilor conflictuale este crescută, iar frecvenţa interacţiunilor interpersonale este mare. Consecinţele erorilor sunt destul de grave.

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – nu este cazul