Consilier juridic

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii acordând consultanţă de specialitate compartimentelor din cadrul instituţiei şi reprezentând în instanţe judecătoreşti unele dosare ale acesteia.
Cod COR: 242103

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

 • Primeşte şi studiază actele normative emise de serviciile de specialitate după care acordă avizul de legalitate;
 • Evaluează dovezile şi se pregăteşte dezvoltând strategii şi argumente pentru susţinerea dosarului;
 • Urmăreşte desfăşurarea proceselor prin ţinerea evidenţei termenelor de proces, întocmirea actelor necesare prezentarea la termenele de judecată cu completări şi dovezi noi;
 • Întocmeşte grafice individuale fiecărui dosar cu termenele de depuneri a actelor şi prezentări în faţa instanţei, recursuri;
 • Depune acte doveditoare şi probatorii la dosar cause, necesare desfăşurării procesului;
 • Studiază constituţia, legislaţia nou apărută, deciziile, regulamentele, hotărârile pentru a identifica toate aspectele importante susţinerii dosarelor;
 • Acordă consultaţii de specialitate compartimentelor din cadrul instituţiei;
 • Acordă consultaţii cetăţenilor cu privire la solicitările acestora şi cu modalităţi legale de rezolvare a lor;
 • Identifică şi analizează sursele de informaţii şi bazele de date în cazul documentelor depuse la dosare pentru a verifica autenticitatea lor;
 • Primeşte şi verifică cu atenţie cererile solicitanţilor pentru a identifica informaţia solicitată şi a îndruma pe aceştia spre organele specializate;
 • Comunică funcţionarilor din instituţie sau din alte instituţii ale administraţiei publice locale sau centrale despre diverse dosare şi demersul în instanţă al acestora;
 • Arhivează documentele/dosarele prin înregistrarea şi conservarea tuturor actelor juridice emise de instituţia respectivă;
 • Consemnează în registrul de intrare-ieşire citaţiile, actele juridice, folosite în timpul proceselor;
 • Primeşte, înregistrează studiază(din punct de vedere al formei, conţinutului, în conformitate cu prevederile legale) şi avizează acte normative
 • Elaborează şi actualizează baza de date juridică a instituţiei conform legislaţiei în domeniu.

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic – Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat

B2. Mediul socio-organizaţional

 • Sarcini sunt nestructurate
 • Munca se desfăşoară după un orar fix
 • Au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor
 • Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă cu colegii, clienţii

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – nu este cazul