Notar

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii redactează documente legale şi realizează autentificarea diferitelor acte juridice: acte de vânzare-cumpărare, succesiuni, donaţii, declaraţii etc.; efectuează procedura succesorală notarială; explică clienţilor săi reglementările legale şi transpune voinţa acestora în termeni juridici.
Cod COR: 242907

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

 • Îndeplineşte acte de autoritate publică având forţa probantă prevăzută de lege, sub condiţia aplicării sigiliului şi semnăturii acestuia;
 • Realizează autentificarea diferitelor acte juridice: acte de vânzare-cumpărare, succesiuni, donaţii, declaraţii etc.
 • Desfăşoară o activitate necontencioasă, cu competenţă şi imparţialitate evitând declanşarea litigiilor şi realizând armonizarea intereselor părţilor implicate;
 • Realizează procedura succesorală notarială;
 • Stabileşte prin acte de stare civilă şi depoziţii de martori numărul şi calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, iar prin înscrisuri sau prin orice alte mijloace de probă admise de lege, bunurile ce compun masa succesorală;
 • Explică clienţilor săi reglementările legale şi transpune voinţa acestora în termeni juridici ;
 • Certifică copiile de pe înscrisuri sau documente originale ;
 • Asistă şi certifică valabilitatea semnăturilor pe documente, asistă la depunerea de juraminte ;
 • Realizează redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • Legalizează traduceri, semnăturile de pe înscrisuri, specimenele de semnătură, precum şi sigiliile;
 • Întocmeşte actele constitutive şi ulterior acte adiţionale la acestea pentru societăţi comerciale, asociaţii sau fundaţii
 • Evaluează şi inventariază proprietăţi şi echipamente, înregistrând informaţii cum ar fi descrierea proprietăţii, valoarea şi localizarea acesteia;

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic

 • Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat
 • În majoritatea timpului activitatea notarului se desfăşoară în poziţia şezând

B2. Mediul socio-organizaţional

 • De obicei munca se desfăşoară după un orar fix
 • Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave
 • Munca presupune interacţiuni interpersonale frecvente

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – Nu există riscuri semnificative