Executor judecătoresc

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de profesii efectuează executarea silită a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii, hotărârile judecătoreşti rămase definitive.
Cod COR: 249902

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

  • Pune în executare titlurile executorii primite şi finalizează executarea silită;
  • Răspunde administrativ de corectitudinea actelor de executare;
  • Păstrează secretul de serviciu;
  • Înştiinţează datornicul prin somaţie cu cel puţin o zi înainte de executare;
  • Sechestrează, sigilează şi scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile debitorului pentru recuperarea sumelor de bani;
  • Fixează termenele de execuţie, asigură păstrarea în bune condiţiuni a dosarelor de executare, a registrelor;
  • Consemnează sumele de bani primite de la debitori la unităţile CEC, înregistrează recipisele în registrul de valori, depunându-le la grefa instanţei;
  • Oferă relaţii părţilor asupra modalităţii de desfăşurare a executării;

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic – Executorul judecătoresc îşi desfăşoară activitatea atât în spaţiu închis – birou cât şi pe teren

B2. Mediul socio-organizaţional – Activitatea presupune interacţiuni sociale frecvente

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – Riscul cauzat de interacţiunea cu mediul contravenţional-delictual